Algemene Verkoopvoorwaarden

Opgesteld door Nunhems Netherlands B.V., Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, gemeente Leudal, Nederland, op 1 september 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg, Nederland, onder depotnummer 13014340. Deze voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde versies.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Nunhems Netherlands B.V. (hierna "Verkoper") en een koper (hierna "Koper"), behalve voor zover anderszins schriftelijk bepaald. Van alle eventuele voorwaarden van Koper wordt de toepasselijkheid uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2. Offertes en prijzen
 1. Alle offertes worden door Verkoper vrijblijvend gedaan. Een vrijblijvende offerte kan tot drie werkdagen na ontvangst van de acceptatie daarvan worden ingetrokken. De in de offerte opgenomen prijzen zijn exclusief BTW of vergelijkbare heffingen (zoals goederen- en dienstenbelasting, verkoopbelasting of omzetbelasting), tenzij anders aangegeven.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds en periodiek te wijzigen. Met elke nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten met betrekking tot alle orders die na die nieuwe prijslijst worden geplaatst.
 3. Alle verwijzingen door Verkoper naar productspecificaties hebben betrekking op de meest recente productspecificaties die door Verkoper zijn gepubliceerd.
 4. Producten worden door Verkoper verpakt in eigen verpakking.

Artikel 3. Oogst- en bewerkingsvoorbehoud
 1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de Verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud is de Verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
 2. Indien door de Verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft de Koper geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4. Bestelling en levering
 1. Indien de bestelde hoeveelheid van een order afwijkt van de door Verkoper toegepaste standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, is Verkoper vrij om de naast hogere hoeveelheid te leveren.
 2. De Verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar beste vermogen inzetten.
 3. Onder de behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door Verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 4. Het is de Verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is de Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Levering geschiedt af fabriek (EXW) locatie Verkoper volgens de Incoterms® 2010, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. De Verkoper verbindt zich tot levering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de Koper de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst na te komen.
 7. Koper dient bij het plaatsen van de order of op eerste verzoek van Verkoper, schriftelijk aan te geven welke gegevens, specificaties en documenten vereist zijn ingevolge de regelgeving van het land waarin de levering wordt gedaan, onder andere met betrekking tot:
  • facturering;
  • fytosanitaire vereisten;
  • internationale certificaten; en
  • overige importdocumenten of importverklaringen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 1. De door de Verkoper geleverde producten, dan wel producten die daaruit voortkomen, blijven het eigendom van de Verkoper, totdat de Koper alle verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
 2. Door de Verkoper geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit Artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat de producten eenvoudig te identificeren zijn als eigendom van de Verkoper.
 3. Door de Verkoper geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit Artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de Koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
 4. Het is de Koper niet toegestaan de producten te verpanden of met enig ander recht te bezwaren.

Artikel 6. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zullen de betalingsverplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de Verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Verkoper schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag onmiddellijk opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van lid 1 van dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien de Koper nalaat om een of meerdere van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden correct en/of tijdig na te komen:
  • zullen de verplichtingen van de Verkoper onmiddellijk en automatisch opgeschort worden totdat de Koper alle verschuldigde en opeisbare bedragen (inclusief betaling van buitengerechtelijke kosten) heeft betaald; en
  • mag de Verkoper volledige betaling eisen en/of voldoende zekerheidsstelling vragen van de Koper, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie uit te geven door een gerenommeerde bankinstelling in het land van Koper, inzake de nakoming door de Koper.
 5. Behoudens de bepalingen van lid 1 van dit Artikel, behoudt Verkoper zich het recht voor om betalingen (of passende betalingsgaranties) te verlangen voorafgaand aan de levering van de producten aan de Koper.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper onder geen enkele omstandigheid gerechtigd betalingen uit te stellen of te verrekenen met enige bedragen van de facturen die Verkoper moet voldoen.
 7. Indien Verkoper een vordering heeft op een onderneming die gelieerd is aan Koper, bijvoorbeeld een moeder-, dochter- of zustermaatschappij, en deze onderneming verkeert in staat van faillissement, dan kan Verkoper deze vordering verrekenen met elke vordering die Koper kan hebben op Verkoper, zelfs als de vordering van Verkoper op dat moment nog niet betaald hoeft te worden.

Artikel 7. Incassokosten
Als de Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de Koper. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot hetgeen in dit Artikel is geregeld.
 2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Verkoper en/of diens werknemers.
 3. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in Artikel 15 is de Verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 4. In het geval de Verkoper aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
 5. De Koper is verplicht de schade ten aanzien waarvan hij een klacht bij
 6. de Verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken.
 7. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze voorwaarden verjaart, indien en zodra 1 jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij Verkoper is ingediend.

Artikel 9. Gebruik en garantie
 1. De Verkoper garandeert dat de geleverde producten naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de relevante productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties, zal de Koper hierover geïnformeerd worden. De Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde producten voldoen aan het doel dat de Koper hieraan geeft.
 2. Indien door de Verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de Koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst en groei zijn onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatsomstandigheden bij de Koper.
 3. Elke eventuele garantie van de zijde van de Verkoper vervalt, indien de Koper de producten bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt en/of bewaart, dan wel laat gebruiken en/of bewaren.


Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen
 1. De Koper dient de gekochte producten bij levering - of zo spoedig als mogelijk daarna - te onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste producten zijn geleverd;
  • of de geleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk per aangetekende post onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens aan de Verkoper te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk per aangetekende post onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens te melden aan de Verkoper.
 4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de Verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de Koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de producten en, in geval van doorverkoop van de producten, van zijn kopers en Koper dient eenzelfde schriftelijke verplichting aan zijn kopers op te leggen, in zoverre mogelijk. Indien de Koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid, kan op verzoek van een der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van de in het ongelijk gestelde partij. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het bij de Verkoper door de Naktuinbouw genomen en beheerde monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen aangaande de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in Artikel 18 genoemde instanties.
 6. Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Recht op Retour
In het geval van een geldige klacht van de Koper, kunnen de partijen overeenkomen om een (deel van) de geleverde producten te retourneren. Vanwege de hoge kwaliteitsnormen van de producten, kunnen de producten alleen worden teruggestuurd in hun originele, onbeschadigde verpakking binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Een creditnota zal worden uitgegeven tegen 75% van het factuurbedrag, exclusief BTW of verkoop/ omzetbelasting.
Geprimed zaad en zaad behandeld met insecticiden kan niet geretourneerd worden en zal dus niet worden gecrediteerd.

Artikel 12. Informatievoorziening
 1. De door de Verkoper gegeven informatie in om het even welke vorm is vrijblijvend. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk en zijn niet bedoeld als kwaliteits- en/of garantie-aanduiding. De Verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De Koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
 2. Bij de door Verkoper gegeven informatie wordt verstaan onder :
  a) ‘Immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke ziekte of plaag;
  b) ‘Resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt, in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Deze plantenrassen kunnen echter enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk.
   Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:
   i) Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
   ii) Intermediaire resistentie (IR ): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen, onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.
  c) ‘Vatbaarheid’: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.

Artikel 13. Gebruik van handelsmerken, logo’s en tekens
 1. Het is Koper niet toegestaan handelsmerken, logo’s of tekens te gebruiken die door Verkoper worden gebruikt om zijn producten te onderscheiden van die van overige rechtspersonen/ ondernemingen, dan wel om handelsmerken, logo’s of tekens te gebruiken die niet duidelijk daarvan kunnen worden onderscheiden. Als uitzondering geldt de handel in producten in de oorspronkelijke verpakking van Verkoper met de handelsmerken, logo’s en tekens die daarop door Verkoper zijn geplaatst.
 2. Behoudens de bepalingen van het voorgaande lid blijven alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, logo’s, kwekersrechten, patenten, handelsnamen, merken en vertrouwelijke kennis) met betrekking tot de producten van Verkoper wereldwijd, eigendom van Verkoper of de desbetreffende gelieerde onderneming binnen Verkoper’s groep van ondernemingen.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Zaden van rassen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van kwekersrechten, zoals van kracht of verleend in de Europese Gemeenschap en/of enig overig land, of door een overeenkomst, mogen zonder Verkopers voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor vermeerdering. Op basis van een dergelijk overeenkomst kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbonden zijn ten aanzien van de teelt of reproductie (vermeerdering), het conditioneren ten behoeve van vermeerdering, het te koop aanbieden, verkopen of anderszins op de markt brengen, en het exporteren, importeren en opslaan voor een van voornoemde doeleinden.
 2. Ingevolge lid 1 van dit Artikel kunnen de desbetreffende door Verkoper geleverde zaden daarom alleen door Koper worden gebruikt voor de teelt van eindproducten en/of overige gerede producten op het terrein van Koper.
 3. Het eindproduct, zoals voortgekomen uit de aan Koper geleverde zaden, mag alleen door Koper worden verkocht onder de door Verkoper geregistreerde rasnaam.
 4. Koper is verplicht Verkoper – of een derde die inspecties verricht namens Verkoper – rechtstreekse toegang te verlenen tot de bedrijfsactiviteiten van Koper (met inbegrip van onder andere en in het bijzonder de kassen van zijn onderneming) ten behoeve van inspecties. Koper geeft op verzoek eveneens toegang tot alle verslagen en boeken die relevant zijn voor voornoemde inspecties. Verkoper stelt Koper tijdig op de hoogte van diens plannen om een bezoek te brengen. Koper legt voornoemde verplichtingen ook op aan zijn eigen klanten.
 5. In het geval Koper een mutant aantreft in het beschermde ras, stelt hij terstond Verkoper hiervan in kennis per aangetekend schrijven.
 6. In het geval Verkoper hier schriftelijk om vraagt, biedt Koper binnen twee maanden na ontvangst van dit verzoek testmateriaal van de mutant aan. Het is Koper bekend dat iedereen die een mutant aantreft in de beschermde soort, de toestemming van de kweker(s) van het ‘moederras’ nodig heeft om de mutant te kunnen exploiteren. Koper is in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming van de Verkoper met betrekking tot het ‘moederras’ nodig heeft ten behoeve van het volgende: teelt of reproductie; conditionering ten behoeve van de vermeerdering; het ter verkoop aanbieden, verkopen of anders op de markt brengen; exporteren en importeren; en het opslaan voor een van voornoemde doeleinden.
 7. Indien Koper de producten van Verkoper doorverkoopt, zal Koper de verplichtingen onder dit Artikel mede aan zijn afnemers opleggen, met inbegrip van de verplichting aan de afnemer om dezelfde verplichtingen aan zijn afnemers op te leggen, enzovoort.

Artikel 15. Overmacht
 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper, indien Verkoper daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die niet aan de Verkoper is toe te rekenen. Hieronder zal indien en voorzover deze omstandigheid de nakoming onmogelijk maakt of onredelijk bemoeilijkt mede zijn begrepen: extreme weersomstandigheden, natuurrampen, maatregelen of de wet- en regelgeving van enige overheid, oorlog of burgerlijke oproer, vernietiging van de productiefaciliteiten of -materialen door vuur, epidemie, het falen van openbare voorzieningen of een vervoerder, stakingen bij overige ondernemingen dan die van Verkoper, onofficiële of politieke stakingen bij de onderneming van Verkoper, een algeheel of gedeeltelijk gebrek aan de grondstoffen en overige goederen en diensten die vereist zijn om de overeengekomen prestaties te leveren, onvoorziene vertragingen bij onderleveranciers of overige derden waarvan Verkoper afhankelijk is, en transportmoeilijkheden.
 2. De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 4. Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen jegens Koper inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren en Koper is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Export Control
 1. Koper erkent en gaat ermee akkoord dat de door Verkoper geleverde producten onderwerp kunnen zijn van toepasselijke handelssanctie wetten, voorschriften, regels en vergunningen, met inbegrip hiervan maar niet beperkt tot die welke zijn opgelegd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie ('Sanctie Regels"). Koper zal voldoen aan de Sanctie Regels en stemt ermee in dat het alleen verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van deze Sanctie Regels. In het bijzonder, maar zonder beperking, zal Koper niet, en zal zorgen dat geen van haar filialen zullen, gebruiken, verkopen, wederverkopen, exporteren, wederexporteren, vervreemden, bekendmaken of anderszins omgaan met de producten, direct of indirect, naar een land, bestemming of persoon zonder eerst alle vereiste exportvergunningen of andere goedkeuringen van de overheid te verkrijgen en zulke formaliteiten te voltooien welke door de Sanctie Regels worden vereist. Koper zal niets doen wat zou kunnen leiden tot het in strijd zijn van Verkoper met de Sanctie Regels en zal Verkoper beschermen, vergoeden en vrijwaren van alle boetes, verliezen en schulden die door Verkoper zullen worden geleden als gevolg van het falen van Koper om te voldoen aan dit lid.
 2. Het niet voldoen van Koper aan enig deel van dit Artikel, zal een wezenlijke schending van de overeenkomst vormen. Verkoper behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling te accepteren of uit te voeren, of om een bestelling naar eigen goeddunken te annuleren als Verkoper gelooft dat Koper niet heeft voldaan aan enig deel van dit Artikel.

Artikel 17. Vrijwaring
Koper vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enig door Verkoper geleverd product, inclusief vorderingen en aanspraken die tegen Verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van producten op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper en/of diens werknemers.

Artikel 18. Afwikkeling van geschillen
 1. In het geval van een geschil proberen de partijen echter eerst in overleg of anders op basis van bemiddeling tot een oplossing te komen, alvorens zij het geschil aanhangig maken bij een arbitragecommissie of een civiele rechtbank.
 2. Tenzij de partijen in overleg arbitrage overeenkomen, worden alle geschillen in eerste aanleg beslecht door de civiele rechtbank in het arrondissement Maastricht. Verkoper heeft te allen tijde het recht Koper voor de wettelijke of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.
 3. In het geval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is, wordt die bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de ongeldige bepaling. Indien nodig, moeten partijen redelijk overleg plegen over de tekst van die nieuwe bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk volledig van kracht.

Artikel 19. Disclaimer over Genetisch Gemodificeerde Organismen
De zaden van variëteiten die aan de Koper worden geleverd zijn variëteiten die niet in aanmerking komen als variëteiten gereguleerd volgens GGO-regelgeving en die niet worden ontwikkeld door het gebruik van technologieën van recombinant-DNA of gerichte genoomoptimalisatie. De methoden die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het behoud van de identiteit van deze variëteiten zijn gericht op het vermijden van de aanwezigheid van afwijkende types, waaronder het vermijden van de aanwezigheid van materiaal dat recombinant-DNA bevat, of materiaal dat kan zijn gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie.

De zaadproductie is uitgevoerd in overeenstemming met de productievoorschriften in het land waar productie plaatsvond, inclusief vastgestelde isolatieafstanden. Nunhems zet zich in voor een goed beheer van haar producten en ondersteunt en bevestigt haar toewijding aan het initiatief Excellence Through Stewardship™ voor verantwoordelijk beheer in de sector, waarover meer te vinden is op de volgende website:
www.excellencethroughstewardship.org. Maar vanwege de vrije circulatie van pollen en omdat het niet kan worden uitgesloten dat materiaal met recombinant-DNA of materiaal dat mogelijk is gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie door anderen wordt gecultiveerd in zaadproductiegebieden, kunnen mengsels met dergelijk materiaal niet volledig worden voorkomen. Daarom kan geen garantie worden gegeven dat de zaadpartijen in deze levering volledig vrij zijn van sporen van materiaal met recombinant-DNA of materiaal dat mogelijk is gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie.

Artikel 20. Toepasselijk recht
 1. Alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De toepassing van de ‘United Nations Convention on the Contracts for International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
Landen

Landen

Zoeken

Language Versions Click on your language below to open the PDF file For other countries, please visit our Global Website